- sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych,

- sporządzanie zażaleń, podań i innych pism urzędowych w sprawach podatkowych oraz z zakresu postępowania administracyjnego,

- sporządzanie zapytań o interpretację przepisów praca podatkowego do biur informacji podatkowej,

- sporządzanie skarg w sprawach podatkowych do sądów administracyjnych,