Zgodności systemu ochrony danych osobowych z przepisami

Audyty mają kolosalne znaczenie dla sprawdzenia zgodności z RODO przetwarzania danych osobowych przez administratora. Jest to wymóg RODO, a zatem bezwzględny obowiązek każdego administratora. Sposób przeprowadzania audytu nie jest w RODO określony, lecz my stosujemy następujące formy:

 • rozmowy z pracownikami i współpracownikami administratora, w uzasadnionych przypadkach także z osobami, których dane osobowe przetwarza administrator,
 • wypełnianie ankiet i tzw. check list,
 • wizje lokalne i lustracja w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • inwentaryzacja zasobów informatycznych,
 • przeglądanie dokumentacji administratora dotyczącej ochrony danych osobowych, w tym rejestru czynności przetwarzania, rejestru naruszeń ochrony
 • inne czynności niezbędne do stwierdzenia stanu zgodności z przepisami operacji przetwarzania danych osobowych przez administratora.

W ramach audytu będą sprawdzone m. in. następujące aspekty:

 • sposób przeprowadzenia i udokumentowania szacowania ryzyka oraz oceny skutków ewentualnego ryzyka dla ochrony danych (DPIA),
 • podstawy przetwarzania danych, niezbędność i adekwatność danych,
 • przyjęte organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa oraz sposób ich realizacji,
 • przestrzeganie przepisów oraz przyjętych w organizacji procedur i instrukcji przez osoby przetwarzające dane,
 • pozostałe elementy dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
 • analiza współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym przetwarzającymi, analiza treści umów powierzenia,
 • sprawdzenie imiennych upoważnień do przetwarzania,
 • weryfikacja funkcjonujących klauzul zgody,
 • sprawdzenie wypełnienia obowiązków informacyjnych administratora.

Efektem końcowym audytu będzie sprawozdanie dla administratora, w którym zostaną przedstawione wyniki przeprowadzonego audytu, oceny zgodności poszczególnych aspektów z RODO oraz ewentualne sugestie i propozycje działań zmierzających do poprawy stwierdzonego stanu ochrony danych osobowych.