PROGRAM SZKOLENIA

 

Wyjaśnienie pojęć podstawowych

 1. Pranie pieniędzy; pieniądze „czyste” a „brudne”
 2. Finansowanie terroryzmu
 3. Instytucja obowiązana
 4. Beneficjent rzeczywisty
 5. Transakcja i przeprowadzanie transakcji
 6. Transakcja okazjonalna a stosunki gospodarcze
 7. Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne i członkowie rodziny oraz bliscy współpracownicy

 

Obowiązki instytucji obowiązanych

 1. Identyfikacja organizacji jako instytucji obowiązanej
 2. Wstępne na poziomie instytucji obowiązanej (wdrożeniowe):
  • Wyznaczenie odpowiedzianych:
   • kadry kierowniczej odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków ustawowych
   • pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za wykonanie obowiązków ustawowych
  • Opracowanie i wprowadzenie wewnętrznej procedury
  • Opracowanie i wprowadzenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów
  • Szkolenie z realizacji obowiązków
  • Zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacja
 3. Dodatkowe na poziomie instytucji obowiązanej (bieżące):
  • Przechowywanie dokumentacji
  • Zachowanie w tajemnicy informacji przekazywanych Generalnemu Inspektorowi lub innym organom
  • Udzielanie informacji upoważnionym organom
  • Poddawanie się kontroli
 4. Na poziomie klienta (bieżące w ciągu działalności)
  • Obowiązek informacyjny
  • Przeprowadzenie oceny ryzyka dla klienta (w tym ocena stosunków gospodarczych)
  • Metody i kryteria oceny ryzyka
  • Stosowanie wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego
   • Identyfikacja klienta
   • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
   • Monitorowanie stosunków gospodarczych
   • Dokumentowanie podjętych środków bezpieczeństwa
  • Uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa
   • Pojęcie
   • Kryteria
  • Nakaz zaniechania jako skutek braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa
  • Obowiązki informacyjne
   • Przekazywanie informacji Generalnemu Inspektorowi
   • Zawiadomienie Generalnego Inspektora o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
   • Zawiadomienie prokuratora o podejrzeniu pochodzenia wartości majątkowych z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
   • Zgłoszenie identyfikacyjne instytucji zobowiązanej
  • Możliwość korzystania z pomocy podmiotów trzecich
  • Kontrola instytucji obowiązanej
  • Przepisy karne