Zleceniobiorcy

informacje dla zleceniobiorców i wykonawców dzieła

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej oraz jej realizacji, a także w celu wypełnienia obowiązków administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa: cywilnego, podatkowego, dotyczącego ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych i innych przepisów mających zastosowanie do zleceniobiorców i wykonawców dzieła. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Jeżeli wynagrodzenie będzie podlegało ubezpieczeniu chorobowemu, to także art. 9 ust. 2 lit.b) RODO

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami z tym, że zastosowanie ma najdłuższy okres przewidziany prawem w odniesieniu do danych osobowych zleceniobiorców i wykonawców dzieła.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: urzędy skarbowe, ZUS, obsługa informatyczna programu kadrowo-płacowego, zewnętrzne firmy szkoleniowe, kancelaria prawna.