Pracownicy

informacje dla pracowników

Podstawowe dane osobowe (określone w przepisach wymienionych poniżej):

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę oraz jej realizacji, a także w celu wypełnienia obowiązków administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, dotyczącego ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych i innych przepisów mających zastosowanie do stosunku pracy. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a także warunkiem zawarcia umowy o pracę i niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami z tym, że zastosowanie ma najdłuższy okres przewidziany prawem w odniesieniu do danych osobowych pracowników.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: urzędy skarbowe, ZUS, zewnętrzne, obsługa informatyczna programu kadrowo-płacowego, firma doradztwa BHP, zewnętrzne firmy szkoleniowe, kancelaria prawna.

 

Dodatkowe dane w postaci wizerunku (fotografii twarzy):

Dane te przetwarzane będą w celu sporządzenia imiennego upoważnienia niezbędnego do pobierania kluczy do pomieszczeń administratora. Podstawą prawną są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. Zgoda pracownika wyrażana jest w formie wyraźnego działania potwierdzającego polegającego na przekazaniu administratorowi swojego wizerunku w formie elektronicznej, a uzasadniony interes administratora polega na konieczności właściwego zabezpieczenia swoich pomieszczeń i kontroli dostępu do nich.

Udzielnie zgody w formie przesłania wizerunku administratorowi - pracodawcy jest dobrowolne, lecz jest warunkiem uzyskania pozwolenia na pobieranie kluczy do pomieszczeń pracodawcy. Mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane jedynie przez okres sporządzania wspomnianego upoważnienia, po czym zostaną skutecznie usunięte. Sporządzone w 1 egzemplarzu upoważnienie zostanie Państwu przekazane.