Kontrahenci

informacje dla kontrahentów (dostawców i odbiorców) towarów i usług

Celem przetwarzania Państwa danych będzie realizacja umowy, zatem podstawą prawną przetwarzania będzie przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Z kolei, po zrealizowaniu transakcji, celem przetwarzania będzie wypełnienie ustawowych obowiązków wynikających w przepisów podatkowych oraz przepisów o zapobieganiu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a zatem podstawą przetwarzania będzie przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji transakcji, a także jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów podatkowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami (do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych) z tym, że zastosowanie ma najdłuższy okres przewidziany prawem w odniesieniu do danych osobowych kontrahentów.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: urzędy skarbowe; może być także Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a w razie sporów kancelaria prawnicza lub/i firmy windykacyjne oraz rejestry dłużników