2 kwietnia 2021 r. wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy Prawo przedsiębiorców (druk nr 1120), który ma na celu uregulowanie statusu osób, które długotrwale wykonują pracę na rzecz jednej firmy na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz upowszechnienie zatrudniania w ramach stosunku pracy.

Nowelizacja ma chronić prawa osób, które wykonują pracę w ściśle określonych warunkach tj. osobiście, stale, w wymiarze czasu odpowiadającym nie mniejszemu niż 1/2 etatu, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Ponadto osoby samozatrudnione zyskają prawo do wypoczynku poprzez wprowadzenie możliwości 14–dniowego „urlopowego zawieszenia działalności gospodarczej”.

Planowany czas wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2022 roku.

 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: “Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także, w zakresie regulowanym niniejszą ustawą, osoba świadcząca pracę na podstawie innej umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług, o ile wykonuje pracę osobiście, na stałe, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, w wymiarze dobowym czasu odpowiadającym wymiarowi nie mniejszemu niż 1/2 etatu umowy o pracę.”;

2) w art. 152 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: ”§ 3. Prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnikowi spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, nie zatrudniającym pracowników.”;

3) w art. 154 § 1 w pkt 2 kropkę zamienia się na średnik i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: “3) 14 dni – w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.”2

 

Art. 2 W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 poz. 162) w art. 23 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: “1a) Zawieszenie działalności gospodarczej jest także możliwe na czas urlopu wypoczynkowego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnikiem spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, nie zatrudniającym pracowników.”

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy - Prawo przedsiębiorców