Udział i pomoc w postępowaniach, sporządzanie pism procesowych

Doradca podatkowy oferuje udział i pomoc w postępowaniach oraz w sporządzaniu pism procesowych.

Doradca podatkowy oferuje udział i pomoc w postępowaniach oraz w sporządzaniu pism procesowych:
- sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych,
- sporządzanie zażaleń, podań i innych pism urzędowych w sprawach podatkowych oraz z zakresu postępowania administracyjnego,
- sporządzanie zapytań o interpretację przepisów prawa podatkowego do biur informacji podatkowej,
- sporządzanie skarg w sprawach podatkowych do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do NSA (Naczelnego Sądu Administracyjnego),
- doradca podatkowy może wziąć udział w postępowaniach w charakterze pełnomocnika podatnika: w postępowaniu podatkowym, czynnościach sprawdzających, kontroli podatkowej lub skarbowej, w postępowaniu egzekucyjnym,
- występowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych

- sporządzanie wniosków i wyjaśnień w toku kontroli